Ανακοίνωση: Τα περισσότερα download links από το Mediafire & το Rapidshare πλέον δεν λειτουργούν...Μπορείτε να κατεβάζετε τις εφαρμογές από τα official links!

Προσθέστε ένα Ελληνικό ημερολόγιο στο Blog σας.


10.2.09 | ,

Με αυτόν τον οδηγό θα προσθέσετε στο blog σας ένα Ελληνικό ημερολόγιο...Για να το πραγματοποιήσετε ακολουθείστε τα παρακάτω:

 1) Σύνδεση στον λογαριασμό σας από το blogger.com
2) Διάταξη>Στοιχεία σελίδας>Προσθήκη gadget>HTML/Javascript
3) Επικολλήστε εκεί μέσα τον παρακάτω κώδικα:

<script>


setCal()

function getTime() {
// initialize time-related variables with current time settings
var now = new Date()
var hour = now.getHours()
var minute = now.getMinutes()
now = null
var ampm = ""

// validate hour values and set value of ampm
if (hour >= 12) {
hour -= 12
ampm = "Μμ"
} else
ampm = "Πμ"
hour = (hour == 0) ? 12 : hour

// add zero digit to a one digit minute
if (minute < 10)
minute = "0" + minute // do not parse this number!

// return time string
return hour + ":" + minute + " " + ampm
}

function leapYear(year) {
if (year % 4 == 0) // basic rule
return true // is leap year
/* else */ // else not needed when statement is "return"
return false // is not leap year
}

function getDays(month, year) {
// create array to hold number of days in each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = 31 // Ιανουάριος
ar[1] = (leapYear(year)) ? 29 : 28 // Φεβρουάριος
ar[2] = 31 // Μάρτιος
ar[3] = 30 // Απρίλιος
ar[4] = 31 // Μάιος
ar[5] = 30 // Ιούνιος
ar[6] = 31 // Ιούλιος
ar[7] = 31 // Αύγουστος
ar[8] = 30 // Σεπτέμβριος
ar[9] = 31 // Οκτώβριος
ar[10] = 30 // Νοέμβριος
ar[11] = 31 // Δεκέμβριος

// return number of days in the specified month (parameter)
return ar[month]
}

function getMonthName(month) {
// create array to hold name of each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = "Ιανουάριος"
ar[1] = "Φεβρουάριος"
ar[2] = "Μάρτιος"
ar[3] = "Απρίλιος"
ar[4] = "Μάιος"
ar[5] = "Ιούνιος"
ar[6] = "Ιούλιος"
ar[7] = "Αύγουστος"
ar[8] = "Σεπτέμβριος"
ar[9] = "Οκτώβριος"
ar[10] = "Νοέμβριος"
ar[11] = "Δεκέμβριος"

// return name of specified month (parameter)
return ar[month]
}

function setCal() {
// standard time attributes
var now = new Date()
var year = now.getYear()
if (year < 1000)
year+=1900
var month = now.getMonth()
var monthName = getMonthName(month)
var date = now.getDate()
now = null

// create instance of first day of month, and extract the day on which it occurs
var firstDayInstance = new Date(year, month, 1)
var firstDay = firstDayInstance.getDay()
firstDayInstance = null

// number of days in current month
var days = getDays(month, year)

// call function to draw calendar
drawCal(firstDay + 1, days, date, monthName, year)
}

function drawCal(firstDay, lastDate, date, monthName, year) {
// constant table settings
var headerHeight = 50 // height of the table's header cell
var border = 2 // 3D height of table's border
var cellspacing = 4 // width of table's border
var headerColor = "midnightblue" // color of table's header
var headerSize = "+3" // size of tables header font
var colWidth = 60 // width of columns in table
var dayCellHeight = 25 // height of cells containing days of the week
var dayColor = "red" // color of font representing week days
var cellHeight = 40 // height of cells representing dates in the calendar
var todayColor = "red" // color specifying today's date in the calendar
var timeColor = "green" // color of font representing current time

// create basic table structure
var text = "" // initialize accumulative variable to empty string
text += '<CENTER>'
text += '<TABLE BORDER=' + border + ' CELLSPACING=' + cellspacing + '>' // table settings
text += '<TH COLSPAN=7 HEIGHT=' + headerHeight + '>' // create table header cell
text += '<FONT COLOR="' + headerColor + '" SIZE=' + headerSize + '>' // set font for table header
text += monthName + ' ' + year
text += '</FONT>' // close table header's font settings
text += '</TH>' // close header cell

// variables to hold constant settings
var openCol = '<TD WIDTH=' + colWidth + ' HEIGHT=' + dayCellHeight + '>'
openCol += '<FONT COLOR="' + dayColor + '">'
var closeCol = '</FONT></TD>'

// create array of abbreviated day names
var weekDay = new Array(7)
weekDay[0] = "Κυρ"
weekDay[1] = "Δευτ"
weekDay[2] = "Τρι"
weekDay[3] = "Τετ"
weekDay[4] = "Πεμ"
weekDay[5] = "Παρ"
weekDay[6] = "Σαβ"

// create first row of table to set column width and specify week day
text += '<TR ALIGN="center" VALIGN="center">'
for (var dayNum = 0; dayNum < 7; ++dayNum) {
text += openCol + weekDay[dayNum] + closeCol
}
text += '</TR>'

// declaration and initialization of two variables to help with tables
var digit = 1
var curCell = 1

for (var row = 1; row <= Math.ceil((lastDate + firstDay - 1) / 7); ++row) {
text += '<TR ALIGN="right" VALIGN="top">'
for (var col = 1; col <= 7; ++col) {
if (digit > lastDate)
break
if (curCell < firstDay) {
text += '<TD></TD>';
curCell++
} else {
if (digit == date) { // current cell represent today's date
text += '<TD HEIGHT=' + cellHeight + '>'
text += '<FONT COLOR="' + todayColor + '">'
text += digit
text += '</FONT><BR>'
text += '<FONT COLOR="' + timeColor + '" SIZE=2>'
text += '<CENTER>' + getTime() + '</CENTER>'
text += '</FONT>'
text += '</TD>'
} else
text += '<TD HEIGHT=' + cellHeight + '>' + digit + '</TD>'
digit++
}
}
text += '</TR>'
}

// close all basic table tags
text += '</TABLE>'
text += '</CENTER>'

// print accumulative HTML string
document.write(text)
}
</script>

4) Αποθηκεύστε και τελειώσατε...
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρότερες sidebar μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κώδικα...

<script>


setCal()

function getTime() {
// initialize time-related variables with current time settings
var now = new Date()
var hour = now.getHours()
var minute = now.getMinutes()
now = null
var ampm = ""

// validate hour values and set value of ampm
if (hour >= 12) {
hour -= 12
ampm = "PM"
} else
ampm = "AM"
hour = (hour == 0) ? 12 : hour

// add zero digit to a one digit minute
if (minute < 10)
minute = "0" + minute // do not parse this number!

// return time string
return hour + ":" + minute + " " + ampm
}

function leapYear(year) {
if (year % 4 == 0) // basic rule
return true // is leap year
/* else */ // else not needed when statement is "return"
return false // is not leap year
}

function getDays(month, year) {
// create array to hold number of days in each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = 31 // January
ar[1] = (leapYear(year)) ? 29 : 28 // February
ar[2] = 31 // March
ar[3] = 30 // April
ar[4] = 31 // May
ar[5] = 30 // June
ar[6] = 31 // July
ar[7] = 31 // August
ar[8] = 30 // September
ar[9] = 31 // October
ar[10] = 30 // November
ar[11] = 31 // December

// return number of days in the specified month (parameter)
return ar[month]
}

function getMonthName(month) {
// create array to hold name of each month
var ar = new Array(12)
ar[0] = "Ιανουάριος"
ar[1] = "Φεβρουάριος"
ar[2] = "Μάρτιος"
ar[3] = "Απρίλιος"
ar[4] = "Μάϊος"
ar[5] = "Ιούνιος"
ar[6] = "Ιούλιος"
ar[7] = "Αύγουστος"
ar[8] = "Σεπτέμβριος"
ar[9] = "Οκτώμβριος"
ar[10] = "Νοέμβριος"
ar[11] = "Δεκέμβριος"

// return name of specified month (parameter)
return ar[month]
}

function setCal() {
// standard time attributes
var now = new Date()
var year = now.getYear()
if (year < 1000)
year+=1900
var month = now.getMonth()
var monthName = getMonthName(month)
var date = now.getDate()
now = null

// create instance of first day of month, and extract the day on which it occurs
var firstDayInstance = new Date(year, month, 1)
var firstDay = firstDayInstance.getDay()
firstDayInstance = null

// number of days in current month
var days = getDays(month, year)

// call function to draw calendar
drawCal(firstDay + 1, days, date, monthName, year)
}

function drawCal(firstDay, lastDate, date, monthName, year) {
// constant table settings
var headerHeight = 50 // height of the table's header cell
var border = 2 // 3D height of table's border
var cellspacing = 4 // width of table's border
var headerColor = "midnightblue" // color of table's header
var headerSize = "+3" // size of tables header font
var colWidth = 60 // width of columns in table
var dayCellHeight = 25 // height of cells containing days of the week
var dayColor = "red" // color of font representing week days
var cellHeight = 40 // height of cells representing dates in the calendar
var todayColor = "red" // color specifying today's date in the calendar
var timeColor = "purple" // color of font representing current time

// create basic table structure
var text = "" // initialize accumulative variable to empty string
text += '<center>'
text += '<table border=" + border + " cellspacing=" + cellspacing + ">' // table settings
text += '<th colspan="7" height=" + headerHeight + ">' // create table header cell
text += '<font color="' + headerColor + '" size=" + headerSize + ">' // set font for table header
text += monthName + ' ' + year
text += '</font>' // close table header's font settings
text += '</th>' // close header cell

// variables to hold constant settings
var openCol = '<td width=" + colWidth + " height=" + dayCellHeight + ">'
openCol += '<font color="' + dayColor + '">'
var closeCol = '</font></td>'

// create array of abbreviated day names
var weekDay = new Array(7)
weekDay[0] = "Κυρ"
weekDay[1] = "Δευτ"
weekDay[2] = "Τρι"
weekDay[3] = "Τετ"
weekDay[4] = "Πεμ"
weekDay[5] = "Παρ"
weekDay[6] = "Σαβ"

// create first row of table to set column width and specify week day
text += '<tr valign="center" align="center">'
for (var dayNum = 0; dayNum < 7; ++dayNum) {
text += openCol + weekDay[dayNum] + closeCol
}
text += '</tr>'

// declaration and initialization of two variables to help with tables
var digit = 1
var curCell = 1

for (var row = 1; row <= Math.ceil((lastDate + firstDay - 1) / 7); ++row) {
text += '<tr valign="top" align="right">'
for (var col = 1; col <= 7; ++col) {
if (digit > lastDate)
break
if (curCell < firstDay) {
text += '<td></td>';
curCell++
} else {
if (digit == date) { // current cell represent today's date
text += '<td height=" + cellHeight + ">'
text += '<font color="' + todayColor + '">'
text += digit
text += '</font><br>'
text += '<font color="' + timeColor + '" size="2">'
text += '<center>' + getTime() + '</center>'
text += '</font>'
text += '</td>'
} else
text += '<td height=" + cellHeight + ">' + digit + '</td>'
digit++
}
}
text += '</tr>'
}

// close all basic table tags
text += '</table>'
text += '</center>'

// print accumulative HTML string
document.write(text)
}
</script>


Ίσως να σου αρέσουν και αυτά:


3 Σχόλια...Αφήστε το δικό σας.:

Alexandros είπε...

Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας δίνετε. Έβαλα το δεύτερο ημερολόγιο στη σελίδα μου. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ανώνυμος είπε...

Να ρωτήσω κάτι. Αν θέλω να περάσω ένα event στο ημερολόγιο πως θα το κάνω;

dimitris.xan είπε...

Πως μπορώ να το ομορφύνω κάπως; Μου βγαίνει σαν ένας απλός πίνακας με νούμερα χωρίς χρώματα και οχι όπως το δείχνεται εσείς

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε ανώνυμα ή επώνυμα το σχόλιό σας (θετικό-αρνητικό) για αυτό το post ή απλά εκφράστε σχετικές απορίες σας...

@Από 19/09/2011 σχόλια που θα γράφονται με Greeklish θα διαγράφονται...

HTML tags που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Έντονη γραφή
Πλάγια γραφή
Εικόνα
Κυλιόμενο κείμενο
Σύνδεσμος
Χρωματισμός Κειμένου (Αντικαταστήστε το red με # και τον κωδικό χρώματος που θέλετε)

 
Ανακοίνωση: Επισκεφτείτε και κάντε εγγραφή τώρα στο Forum της σελίδας μας...Προγράμματα - Blogger tips - Τεχνολογικά νέα και πολλά άλλα σας περιμένουν.