Ανακοίνωση: Τα περισσότερα download links από το Mediafire & το Rapidshare πλέον δεν λειτουργούν...Μπορείτε να κατεβάζετε τις εφαρμογές από τα official links!

Featured Auto Content Slider στο Blogger


6.4.11 | ,

Slides για το blog σας υπάρχουνε πολλά...Μπορείτε να βρείτε slides με οριζόντια/κάθετη, πλάγια, χειροκίνητη ή αυτόματη κίνηση κτλ.Τα πάντα είναι θέμα γούστου οπότε εμείς διαλέξαμε να σας δείξουμε πως μπορείτε να περάσετε ένα slide με πλάγια αυτόματη κίνηση για να προβάλετε μέσο αυτού τις αναρτήσεις που θεωρείτε σημαντικότερες (Κλικ εδώ για να δείτε ένα Demo).Πάμε να δούμε πως θα το κάνετε στο blog σας...

1) Κάνετε σύνδεση στον λογαριασμό σας από το http://blogger.com
2) Πηγαίνετε: Σχεδίαση => Edit html και ψάξτε (με ctrl + f) για τον κώδικα
</head>

3
) Επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα πριν το:
</head>

<script type='text/javascript' src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js'></script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
* jQuery Easing v1.1 - http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery.easing.php
*
* Uses the built in easing capabilities added in jQuery 1.1
* to offer multiple easing options
*
* Copyright (c) 2007 George Smith
* Licensed under the MIT License:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
*/

jQuery.easing = {
easein: function(x, t, b, c, d) {
return c*(t/=d)*t + b; // in
},
easeinout: function(x, t, b, c, d) {
if (t < d/2) return 2*c*t*t/(d*d) + b;
var ts = t - d/2;
return -2*c*ts*ts/(d*d) + 2*c*ts/d + c/2 + b;
},
easeout: function(x, t, b, c, d) {
return -c*t*t/(d*d) + 2*c*t/d + b;
},
expoin: function(x, t, b, c, d) {
var flip = 1;
if (c < 0) {
flip *= -1;
c *= -1;
}
return flip * (Math.exp(Math.log(c)/d * t)) + b;
},
expoout: function(x, t, b, c, d) {
var flip = 1;
if (c < 0) {
flip *= -1;
c *= -1;
}
return flip * (-Math.exp(-Math.log(c)/d * (t-d)) + c + 1) + b;
},
expoinout: function(x, t, b, c, d) {
var flip = 1;
if (c < 0) {
flip *= -1;
c *= -1;
}
if (t < d/2) return flip * (Math.exp(Math.log(c/2)/(d/2) * t)) + b;
return flip * (-Math.exp(-2*Math.log(c/2)/d * (t-d)) + c + 1) + b;
},
bouncein: function(x, t, b, c, d) {
return c - jQuery.easing['bounceout'](x, d-t, 0, c, d) + b;
},
bounceout: function(x, t, b, c, d) {
if ((t/=d) < (1/2.75)) {
return c*(7.5625*t*t) + b;
} else if (t < (2/2.75)) {
return c*(7.5625*(t-=(1.5/2.75))*t + .75) + b;
} else if (t < (2.5/2.75)) {
return c*(7.5625*(t-=(2.25/2.75))*t + .9375) + b;
} else {
return c*(7.5625*(t-=(2.625/2.75))*t + .984375) + b;
}
},
bounceinout: function(x, t, b, c, d) {
if (t < d/2) return jQuery.easing['bouncein'] (x, t*2, 0, c, d) * .5 + b;
return jQuery.easing['bounceout'] (x, t*2-d,0, c, d) * .5 + c*.5 + b;
},
elasin: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b+c; if (!p) p=d*.3;
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
return -(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
},
elasout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b+c; if (!p) p=d*.3;
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
return a*Math.pow(2,-10*t) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p ) + c + b;
},
elasinout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b; if ((t/=d/2)==2) return b+c; if (!p) p=d*(.3*1.5);
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
if (t < 1) return -.5*(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) + b;
return a*Math.pow(2,-10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )*.5 + c + b;
},
backin: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;
return c*(t/=d)*t*((s+1)*t - s) + b;
},
backout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;
return c*((t=t/d-1)*t*((s+1)*t + s) + 1) + b;
},
backinout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;
if ((t/=d/2) < 1) return c/2*(t*t*(((s*=(1.525))+1)*t - s)) + b;
return c/2*((t-=2)*t*(((s*=(1.525))+1)*t + s) + 2) + b;
},
linear: function(x, t, b, c, d) {
return c*t/d + b; //linear
}
};

//]]>
</script>


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(6($){$.1g.1w=6(o){o=$.1f({r:n,x:n,N:n,17:q,J:n,L:1a,16:n,y:q,u:12,H:3,B:0,k:1,K:n,I:n},o||{});8 G.R(6(){p b=q,A=o.y?"15":"w",P=o.y?"t":"s";p c=$(G),9=$("9",c),E=$("10",9),W=E.Y(),v=o.H;7(o.u){9.1h(E.D(W-v-1+1).V()).1d(E.D(0,v).V());o.B+=v}p f=$("10",9),l=f.Y(),4=o.B;c.5("1c","H");f.5({U:"T",1b:o.y?"S":"w"});9.5({19:"0",18:"0",Q:"13","1v-1s-1r":"S","z-14":"1"});c.5({U:"T",Q:"13","z-14":"2",w:"1q"});p g=o.y?t(f):s(f);p h=g*l;p j=g*v;f.5({s:f.s(),t:f.t()});9.5(P,h+"C").5(A,-(4*g));c.5(P,j+"C");7(o.r)$(o.r).O(6(){8 m(4-o.k)});7(o.x)$(o.x).O(6(){8 m(4+o.k)});7(o.N)$.R(o.N,6(i,a){$(a).O(6(){8 m(o.u?o.H+i:i)})});7(o.17&&c.11)c.11(6(e,d){8 d>0?m(4-o.k):m(4+o.k)});7(o.J)1p(6(){m(4+o.k)},o.J+o.L);6 M(){8 f.D(4).D(0,v)};6 m(a){7(!b){7(o.K)o.K.Z(G,M());7(o.u){7(a<=o.B-v-1){9.5(A,-((l-(v*2))*g)+"C");4=a==o.B-v-1?l-(v*2)-1:l-(v*2)-o.k}F 7(a>=l-v+1){9.5(A,-((v)*g)+"C");4=a==l-v+1?v+1:v+o.k}F 4=a}F{7(a<0||a>l-v)8;F 4=a}b=12;9.1o(A=="w"?{w:-(4*g)}:{15:-(4*g)},o.L,o.16,6(){7(o.I)o.I.Z(G,M());b=q});7(!o.u){$(o.r+","+o.x).1n("X");$((4-o.k<0&&o.r)||(4+o.k>l-v&&o.x)||[]).1m("X")}}8 q}})};6 5(a,b){8 1l($.5(a[0],b))||0};6 s(a){8 a[0].1k+5(a,\'1j\')+5(a,\'1i\')};6 t(a){8 a[0].1t+5(a,\'1u\')+5(a,\'1e\')}})(1x);',62,96,'||||curr|css|function|if|return|ul|||||||||||scroll|itemLength|go|null||var|false|btnPrev|width|height|circular||left|btnNext|vertical||animCss|start|px|slice|tLi|else|this|visible|afterEnd|auto|beforeStart|speed|vis|btnGo|click|sizeCss|position|each|none|hidden|overflow|clone|tl|disabled|size|call|li|mousewheel|true|relative|index|top|easing|mouseWheel|padding|margin|200|float|visibility|append|marginBottom|extend|fn|prepend|marginRight|marginLeft|offsetWidth|parseInt|addClass|removeClass|animate|setInterval|0px|type|style|offsetHeight|marginTop|list|jCarouselLite|jQuery'.split('|'),0,{}))

//]]>
</script>


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*! Copyright (c) 2009 Brandon Aaron (http://brandonaaron.net)
* Dual licensed under the MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
* and GPL (http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php) licenses.
* Thanks to: http://adomas.org/javascript-mouse-wheel/ for some pointers.
* Thanks to: Mathias Bank(http://www.mathias-bank.de) for a scope bug fix.
*
* Version: 3.0.2
*
* Requires: 1.2.2+
*/

(function($) {

var types = ['DOMMouseScroll', 'mousewheel'];

$.event.special.mousewheel = {
setup: function() {
if ( this.addEventListener )
for ( var i=types.length; i; )
this.addEventListener( types[--i], handler, false );
else
this.onmousewheel = handler;
},

teardown: function() {
if ( this.removeEventListener )
for ( var i=types.length; i; )
this.removeEventListener( types[--i], handler, false );
else
this.onmousewheel = null;
}
};

$.fn.extend({
mousewheel: function(fn) {
return fn ? this.bind("mousewheel", fn) : this.trigger("mousewheel");
},

unmousewheel: function(fn) {
return this.unbind("mousewheel", fn);
}
});


function handler(event) {
var args = [].slice.call( arguments, 1 ), delta = 0, returnValue = true;

event = $.event.fix(event || window.event);
event.type = "mousewheel";

if ( event.wheelDelta ) delta = event.wheelDelta/120;
if ( event.detail ) delta = -event.detail/3;

// Add events and delta to the front of the arguments
args.unshift(event, delta);

return $.event.handle.apply(this, args);
}

})(jQuery);

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
* Copyright (c) 2009 Simo Kinnunen.
* Licensed under the MIT license.
*
* @version 1.02
*/
var Cufon=(function(){var m=function(){return m.replace.apply(null,arguments)};var x=m.DOM={ready:(function(){var C=false,E={loaded:1,complete:1};var B=[],D=function(){if(C){return}C=true;for(var F;F=B.shift();F()){}};if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",D,false);window.addEventListener("pageshow",D,false)}if(!window.opera&&document.readyState){(function(){E[document.readyState]?D():setTimeout(arguments.callee,10)})()}if(document.readyState&&document.createStyleSheet){(function(){try{document.body.doScroll("left");D()}catch(F){setTimeout(arguments.callee,1)}})()}q(window,"load",D);return function(F){if(!arguments.length){D()}else{C?F():B.push(F)}}})(),root:function(){return document.documentElement||document.body}};var n=m.CSS={Size:function(C,B){this.value=parseFloat(C);this.unit=String(C).match(/[a-z%]*$/)[0]||"px";this.convert=function(D){return D/B*this.value};this.convertFrom=function(D){return D/this.value*B};this.toString=function(){return this.value+this.unit}},addClass:function(C,B){var D=C.className;C.className=D+(D&&" ")+B;return C},color:j(function(C){var B={};B.color=C.replace(/^rgba\((.*?),\s*([\d.]+)\)/,function(E,D,F){B.opacity=parseFloat(F);return"rgb("+D+")"});return B}),fontStretch:j(function(B){if(typeof B=="number"){return B}if(/%$/.test(B)){return parseFloat(B)/100}return{"ultra-condensed":0.5,"extra-condensed":0.625,condensed:0.75,"semi-condensed":0.875,"semi-expanded":1.125,expanded:1.25,"extra-expanded":1.5,"ultra-expanded":2}[B]||1}),getStyle:function(C){var B=document.defaultView;if(B&&B.getComputedStyle){return new a(B.getComputedStyle(C,null))}if(C.currentStyle){return new a(C.currentStyle)}return new a(C.style)},gradient:j(function(F){var G={id:F,type:F.match(/^-([a-z]+)-gradient\(/)[1],stops:[]},C=F.substr(F.indexOf("(")).match(/([\d.]+=)?(#[a-f0-9]+|[a-z]+\(.*?\)|[a-z]+)/ig);for(var E=0,B=C.length,D;E<B;++E){D=C[E].split("=",2).reverse();G.stops.push([D[1]||E/(B-1),D[0]])}return G}),hasClass:function(C,B){return RegExp("(?:^|\\s)"+B+"(?=\\s|$)").test(C.className)},quotedList:j(function(E){var D=[],C=/\s*((["'])([\s\S]*?[^\\])\2|[^,]+)\s*/g,B;while(B=C.exec(E)){D.push(B[3]||B[1])}return D}),recognizesMedia:j(function(G){var E=document.createElement("style"),D,C,B;E.type="text/css";E.media=G;try{E.appendChild(document.createTextNode("/**/"))}catch(F){}C=g("head")[0];C.insertBefore(E,C.firstChild);D=(E.sheet||E.styleSheet);B=D&&!D.disabled;C.removeChild(E);return B}),removeClass:function(D,C){var B=RegExp("(?:^|\\s+)"+C+"(?=\\s|$)","g");D.className=D.className.replace(B,"");return D},supports:function(D,C){var B=document.createElement("span").style;if(B[D]===undefined){return false}B[D]=C;return B[D]===C},textAlign:function(E,D,B,C){if(D.get("textAlign")=="right"){if(B>0){E=" "+E}}else{if(B<C-1){E+=" "}}return E},textDecoration:function(G,F){if(!F){F=this.getStyle(G)}var C={underline:null,overline:null,"line-through":null};for(var B=G;B.parentNode&&B.parentNode.nodeType==1;){var E=true;for(var D in C){if(!k(C,D)||C[D]){continue}if(F.get("textDecoration").indexOf(D)!=-1){C[D]=F.get("color")}E=false}if(E){break}F=this.getStyle(B=B.parentNode)}return C},textShadow:j(function(F){if(F=="none"){return null}var E=[],G={},B,C=0;var D=/(#[a-f0-9]+|[a-z]+\(.*?\)|[a-z]+)|(-?[\d.]+[a-z%]*)|,/ig;while(B=D.exec(F)){if(B[0]==","){E.push(G);G={};C=0}else{if(B[1]){G.color=B[1]}else{G[["offX","offY","blur"][C++]]=B[2]}}}E.push(G);return E}),textTransform:(function(){var B={uppercase:function(C){return C.toUpperCase()},lowercase:function(C){return C.toLowerCase()},capitalize:function(C){return C.replace(/\b./g,function(D){return D.toUpperCase()})}};return function(E,D){var C=B[D.get("textTransform")];return C?C(E):E}})(),whiteSpace:(function(){var B={inline:1,"inline-block":1,"run-in":1};return function(E,C,D){if(B[C.get("display")]){return E}if(!D.previousSibling){E=E.replace(/^\s+/,"")}if(!D.nextSibling){E=E.replace(/\s+$/,"")}return E}})()};n.ready=(function(){var B=!n.recognizesMedia("all"),E=false;var D=[],H=function(){B=true;for(var K;K=D.shift();K()){}};var I=g("link"),J=g("style");function C(K){return K.disabled||G(K.sheet,K.media||"screen")}function G(M,P){if(!n.recognizesMedia(P||"all")){return true}if(!M||M.disabled){return false}try{var Q=M.cssRules,O;if(Q){search:for(var L=0,K=Q.length;O=Q[L],L<K;++L){switch(O.type){case 2:break;case 3:if(!G(O.styleSheet,O.media.mediaText)){return false}break;default:break search}}}}catch(N){}return true}function F(){if(document.createStyleSheet){return true}var L,K;for(K=0;L=I[K];++K){if(L.rel.toLowerCase()=="stylesheet"&&!C(L)){return false}}for(K=0;L=J[K];++K){if(!C(L)){return false}}return true}x.ready(function(){if(!E){E=n.getStyle(document.body).isUsable()}if(B||(E&&F())){H()}else{setTimeout(arguments.callee,10)}});return function(K){if(B){K()}else{D.push(K)}}})();function s(C){var B=this.face=C.face;this.glyphs=C.glyphs;this.w=C.w;this.baseSize=parseInt(B["units-per-em"],10);this.family=B["font-family"].toLowerCase();this.weight=B["font-weight"];this.style=B["font-style"]||"normal";this.viewBox=(function(){var E=B.bbox.split(/\s+/);var D={minX:parseInt(E[0],10),minY:parseInt(E[1],10),maxX:parseInt(E[2],10),maxY:parseInt(E[3],10)};D.width=D.maxX-D.minX;D.height=D.maxY-D.minY;D.toString=function(){return[this.minX,this.minY,this.width,this.height].join(" ")};return D})();this.ascent=-parseInt(B.ascent,10);this.descent=-parseInt(B.descent,10);this.height=-this.ascent+this.descent}function f(){var C={},B={oblique:"italic",italic:"oblique"};this.add=function(D){(C[D.style]||(C[D.style]={}))[D.weight]=D};this.get=function(H,I){var G=C[H]||C[B[H]]||C.normal||C.italic||C.oblique;if(!G){return null}I={normal:400,bold:700}[I]||parseInt(I,10);if(G[I]){return G[I]}var E={1:1,99:0}[I%100],K=[],F,D;if(E===undefined){E=I>400}if(I==500){I=400}for(var J in G){if(!k(G,J)){continue}J=parseInt(J,10);if(!F||J<F){F=J}if(!D||J>D){D=J}K.push(J)}if(I<F){I=F}if(I>D){I=D}K.sort(function(M,L){return(E?(M>I&&L>I)?M<L:M>L:(M<I&&L<I)?M>L:M<L)?-1:1});return G[K[0]]}}function r(){function D(F,G){if(F.contains){return F.contains(G)}return F.compareDocumentPosition(G)&16}function B(G){var F=G.relatedTarget;if(!F||D(this,F)){return}C(this)}function E(F){C(this)}function C(F){setTimeout(function(){m.replace(F,d.get(F).options,true)},10)}this.attach=function(F){if(F.onmouseenter===undefined){q(F,"mouseover",B);q(F,"mouseout",B)}else{q(F,"mouseenter",E);q(F,"mouseleave",E)}}}function u(){var C=[],D={};function B(H){var E=[],G;for(var F=0;G=H[F];++F){E[F]=C[D[G]]}return E}this.add=function(F,E){D[F]=C.push(E)-1};this.repeat=function(){var E=arguments.length?B(arguments):C,F;for(var G=0;F=E[G++];){m.replace(F[0],F[1],true)}}}function A(){var D={},B=0;function C(E){return E.cufid||(E.cufid=++B)}this.get=function(E){var F=C(E);return D[F]||(D[F]={})}}function a(B){var D={},C={};this.extend=function(E){for(var F in E){if(k(E,F)){D[F]=E[F]}}return this};this.get=function(E){return D[E]!=undefined?D[E]:B[E]};this.getSize=function(F,E){return C[F]||(C[F]=new n.Size(this.get(F),E))};this.isUsable=function(){return !!B}}function q(C,B,D){if(C.addEventListener){C.addEventListener(B,D,false)}else{if(C.attachEvent){C.attachEvent("on"+B,function(){return D.call(C,window.event)})}}}function v(C,B){var D=d.get(C);if(D.options){return C}if(B.hover&&B.hoverables[C.nodeName.toLowerCase()]){b.attach(C)}D.options=B;return C}function j(B){var C={};return function(D){if(!k(C,D)){C[D]=B.apply(null,arguments)}return C[D]}}function c(F,E){var B=n.quotedList(E.get("fontFamily").toLowerCase()),D;for(var C=0;D=B[C];++C){if(i[D]){return i[D].get(E.get("fontStyle"),E.get("fontWeight"))}}return null}function g(B){return document.getElementsByTagName(B)}function k(C,B){return C.hasOwnProperty(B)}function h(){var B={},D,F;for(var E=0,C=arguments.length;D=arguments[E],E<C;++E){for(F in D){if(k(D,F)){B[F]=D[F]}}}return B}function o(E,M,C,N,F,D){var K=document.createDocumentFragment(),H;if(M===""){return K}var L=N.separate;var I=M.split(p[L]),B=(L=="words");if(B&&t){if(/^\s/.test(M)){I.unshift("")}if(/\s$/.test(M)){I.push("")}}for(var J=0,G=I.length;J<G;++J){H=z[N.engine](E,B?n.textAlign(I[J],C,J,G):I[J],C,N,F,D,J<G-1);if(H){K.appendChild(H)}}return K}function l(C,J){var B=n.getStyle(v(C,J)).extend(J);var D=c(C,B),E,H,G,F,I;for(E=C.firstChild;E;E=G){H=E.nodeType;G=E.nextSibling;if(H==3){if(F){F.appendData(E.data);C.removeChild(E)}else{F=E}if(G){continue}}if(F){C.replaceChild(o(D,n.whiteSpace(F.data,B,F),B,J,E,C),F);F=null}if(H==1&&E.firstChild){if(n.hasClass(E,"cufon")){z[J.engine](D,null,B,J,E,C)}else{arguments.callee(E,J)}}}}var t=" ".split(/\s+/).length==0;var d=new A();var b=new r();var y=new u();var e=false;var z={},i={},w={enableTextDecoration:false,engine:null,forceHitArea:false,hover:false,hoverables:{a:true},printable:true,selector:(window.Sizzle||(window.jQuery&&function(B){return jQuery(B)})||(window.dojo&&dojo.query)||(window.Ext&&Ext.query)||(window.$$&&function(B){return $$(B)})||(window.$&&function(B){return $(B)})||(document.querySelectorAll&&function(B){return document.querySelectorAll(B)})||g),separate:"words",textShadow:"none"};var p={words:/[^\S\u00a0]+/,characters:"",none:/^/};m.now=function(){x.ready();return m};m.refresh=function(){y.repeat.apply(y,arguments);return m};m.registerEngine=function(C,B){if(!B){return m}z[C]=B;return m.set("engine",C)};m.registerFont=function(D){var B=new s(D),C=B.family;if(!i[C]){i[C]=new f()}i[C].add(B);return m.set("fontFamily",'"'+C+'"')};m.replace=function(D,C,B){C=h(w,C);if(!C.engine){return m}if(!e){n.addClass(x.root(),"cufon-active cufon-loading");n.ready(function(){n.addClass(n.removeClass(x.root(),"cufon-loading"),"cufon-ready")});e=true}if(C.hover){C.forceHitArea=true}if(typeof C.textShadow=="string"){C.textShadow=n.textShadow(C.textShadow)}if(typeof C.color=="string"&&/^-/.test(C.color)){C.textGradient=n.gradient(C.color)}if(!B){y.add(D,arguments)}if(D.nodeType||typeof D=="string"){D=[D]}n.ready(function(){for(var F=0,E=D.length;F<E;++F){var G=D[F];if(typeof G=="string"){m.replace(C.selector(G),C,true)}else{l(G,C)}}});return m};m.set=function(B,C){w[B]=C;return m};return m})();Cufon.registerEngine("canvas",(function(){var b=document.createElement("canvas");if(!b||!b.getContext||!b.getContext.apply){return}b=null;var a=Cufon.CSS.supports("display","inline-block");var e=!a&&(document.compatMode=="BackCompat"||/frameset|transitional/i.test(document.doctype.publicId));var f=document.createElement("style");f.type="text/css";f.appendChild(document.createTextNode((".cufon-canvas{text-indent:0;}@media screen,projection{.cufon-canvas{display:inline;display:inline-block;position:relative;vertical-align:middle;"+(e?"":"font-size:1px;line-height:1px;")+"}.cufon-canvas .cufon-alt{display:-moz-inline-box;display:inline-block;width:0;height:0;overflow:hidden;text-indent:-10000in;}"+(a?".cufon-canvas canvas{position:relative;}":".cufon-canvas canvas{position:absolute;}")+"}@media print{.cufon-canvas{padding:0;}.cufon-canvas canvas{display:none;}.cufon-canvas .cufon-alt{display:inline;}}").replace(/;/g,"!important;")));document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(f);function d(p,h){var n=0,m=0;var g=[],o=/([mrvxe])([^a-z]*)/g,k;generate:for(var j=0;k=o.exec(p);++j){var l=k[2].split(",");switch(k[1]){case"v":g[j]={m:"bezierCurveTo",a:[n+~~l[0],m+~~l[1],n+~~l[2],m+~~l[3],n+=~~l[4],m+=~~l[5]]};break;case"r":g[j]={m:"lineTo",a:[n+=~~l[0],m+=~~l[1]]};break;case"m":g[j]={m:"moveTo",a:[n=~~l[0],m=~~l[1]]};break;case"x":g[j]={m:"closePath"};break;case"e":break generate}h[g[j].m].apply(h,g[j].a)}return g}function c(m,k){for(var j=0,h=m.length;j<h;++j){var g=m[j];k[g.m].apply(k,g.a)}}return function(ah,H,Z,D,L,ai){var n=(H===null);if(n){H=L.alt}var J=ah.viewBox;var p=Z.getSize("fontSize",ah.baseSize);var X=Z.get("letterSpacing");X=(X=="normal")?0:p.convertFrom(parseInt(X,10));var K=0,Y=0,W=0,F=0;var I=D.textShadow,U=[];if(I){for(var ag=I.length;ag--;){var O=I[ag];var T=p.convertFrom(parseFloat(O.offX));var R=p.convertFrom(parseFloat(O.offY));U[ag]=[T,R];if(R<K){K=R}if(T>Y){Y=T}if(R>W){W=R}if(T<F){F=T}}}var al=Cufon.CSS.textTransform(H,Z).split(""),B;var o=ah.glyphs,E,r,ac;var h=0,v,N=[];for(var ag=0,ae=0,ab=al.length;ag<ab;++ag){E=o[B=al[ag]]||ah.missingGlyph;if(!E){continue}if(r){h-=ac=r[B]||0;N[ae-1]-=ac}h+=v=N[ae++]=~~(E.w||ah.w)+X;r=E.k}if(v===undefined){return null}Y+=J.width-v;F+=J.minX;var C,q;if(n){C=L;q=L.firstChild}else{C=document.createElement("span");C.className="cufon cufon-canvas";C.alt=H;q=document.createElement("canvas");C.appendChild(q);if(D.printable){var ad=document.createElement("span");ad.className="cufon-alt";ad.appendChild(document.createTextNode(H));C.appendChild(ad)}}var am=C.style;var Q=q.style;var m=p.convert(J.height);var ak=Math.ceil(m);var V=ak/m;var P=V*Cufon.CSS.fontStretch(Z.get("fontStretch"));var S=h*P;var aa=Math.ceil(p.convert(S+Y-F));var t=Math.ceil(p.convert(J.height-K+W));q.width=aa;q.height=t;Q.width=aa+"px";Q.height=t+"px";K+=J.minY;Q.top=Math.round(p.convert(K-ah.ascent))+"px";Q.left=Math.round(p.convert(F))+"px";var A=Math.ceil(p.convert(S))+"px";if(a){am.width=A;am.height=p.convert(ah.height)+"px"}else{am.paddingLeft=A;am.paddingBottom=(p.convert(ah.height)-1)+"px"}var aj=q.getContext("2d"),M=m/J.height;aj.scale(M,M*V);aj.translate(-F,-K);aj.lineWidth=ah.face["underline-thickness"];aj.save();function s(i,g){aj.strokeStyle=g;aj.beginPath();aj.moveTo(0,i);aj.lineTo(h,i);aj.stroke()}var u=D.enableTextDecoration?Cufon.CSS.textDecoration(ai,Z):{};if(u.underline){s(-ah.face["underline-position"],u.underline)}if(u.overline){s(ah.ascent,u.overline)}function af(){aj.scale(P,1);for(var x=0,k=0,g=al.length;x<g;++x){var y=o[al[x]]||ah.missingGlyph;if(!y){continue}if(y.d){aj.beginPath();if(y.code){c(y.code,aj)}else{y.code=d("m"+y.d,aj)}aj.fill()}aj.translate(N[k++],0)}aj.restore()}if(I){for(var ag=I.length;ag--;){var O=I[ag];aj.save();aj.fillStyle=O.color;aj.translate.apply(aj,U[ag]);af()}}var z=D.textGradient;if(z){var G=z.stops,w=aj.createLinearGradient(0,J.minY,0,J.maxY);for(var ag=0,ab=G.length;ag<ab;++ag){w.addColorStop.apply(w,G[ag])}aj.fillStyle=w}else{aj.fillStyle=Z.get("color")}af();if(u["line-through"]){s(-ah.descent,u["line-through"])}return C}})());Cufon.registerEngine("vml",(function(){var e=document.namespaces;if(!e){return}e.add("cvml","urn:schemas-microsoft-com:vml");e=null;var b=document.createElement("cvml:shape");b.style.behavior="url(#default#VML)";if(!b.coordsize){return}b=null;var g=(document.documentMode||0)<8;document.write(('<style type="text/css">.cufon-vml-canvas{text-indent:0;}@media screen{cvml\\:shape,cvml\\:rect,cvml\\:fill,cvml\\:shadow{behavior:url(#default#VML);display:block;antialias:true;position:absolute;}.cufon-vml-canvas{position:absolute;text-align:left;}.cufon-vml{display:inline-block;position:relative;vertical-align:'+(g?"middle":"text-bottom")+";}.cufon-vml .cufon-alt{position:absolute;left:-10000in;font-size:1px;}a .cufon-vml{cursor:pointer}}@media print{.cufon-vml *{display:none;}.cufon-vml .cufon-alt{display:inline;}}</style>").replace(/;/g,"!important;"));function c(h,i){return a(h,/(?:em|ex|%)$|^[a-z-]+$/i.test(i)?"1em":i)}function a(k,l){if(/px$/i.test(l)){return parseFloat(l)}var j=k.style.left,i=k.runtimeStyle.left;k.runtimeStyle.left=k.currentStyle.left;k.style.left=l.replace("%","em");var h=k.style.pixelLeft;k.style.left=j;k.runtimeStyle.left=i;return h}var f={};function d(o){var p=o.id;if(!f[p]){var m=o.stops,n=document.createElement("cvml:fill"),h=[];n.type="gradient";n.angle=180;n.focus="0";n.method="sigma";n.color=m[0][1];for(var l=1,i=m.length-1;l<i;++l){h.push(m[l][0]*100+"% "+m[l][1])}n.colors=h.join(",");n.color2=m[i][1];f[p]=n}return f[p]}return function(aj,K,ad,G,O,ak,ab){var o=(K===null);if(o){K=O.alt}var M=aj.viewBox;var q=ad.computedFontSize||(ad.computedFontSize=new Cufon.CSS.Size(c(ak,ad.get("fontSize"))+"px",aj.baseSize));var aa=ad.computedLSpacing;if(aa==undefined){aa=ad.get("letterSpacing");ad.computedLSpacing=aa=(aa=="normal")?0:~~q.convertFrom(a(ak,aa))}var C,r;if(o){C=O;r=O.firstChild}else{C=document.createElement("span");C.className="cufon cufon-vml";C.alt=K;r=document.createElement("span");r.className="cufon-vml-canvas";C.appendChild(r);if(G.printable){var ag=document.createElement("span");ag.className="cufon-alt";ag.appendChild(document.createTextNode(K));C.appendChild(ag)}if(!ab){C.appendChild(document.createElement("cvml:shape"))}}var ap=C.style;var V=r.style;var m=q.convert(M.height),am=Math.ceil(m);var Z=am/m;var T=Z*Cufon.CSS.fontStretch(ad.get("fontStretch"));var Y=M.minX,X=M.minY;V.height=am;V.top=Math.round(q.convert(X-aj.ascent));V.left=Math.round(q.convert(Y));ap.height=q.convert(aj.height)+"px";var v=G.enableTextDecoration?Cufon.CSS.textDecoration(ak,ad):{};var J=ad.get("color");var ao=Cufon.CSS.textTransform(K,ad).split(""),B;var p=aj.glyphs,H,s,af;var h=0,P=[],W=0,x;var z,L=G.textShadow;for(var ai=0,ah=0,ae=ao.length;ai<ae;++ai){H=p[B=ao[ai]]||aj.missingGlyph;if(!H){continue}if(s){h-=af=s[B]||0;P[ah-1]-=af}h+=x=P[ah++]=~~(H.w||aj.w)+aa;s=H.k}if(x===undefined){return null}var A=-Y+h+(M.width-x);var an=q.convert(A*T),ac=Math.round(an);var S=A+","+M.height,n;var N="r"+S+"ns";var y=G.textGradient&&d(G.textGradient);for(ai=0,ah=0;ai<ae;++ai){H=p[ao[ai]]||aj.missingGlyph;if(!H){continue}if(o){z=r.childNodes[ah];while(z.firstChild){z.removeChild(z.firstChild)}}else{z=document.createElement("cvml:shape");r.appendChild(z)}z.stroked="f";z.coordsize=S;z.coordorigin=n=(Y-W)+","+X;z.path=(H.d?"m"+H.d+"xe":"")+"m"+n+N;z.fillcolor=J;if(y){z.appendChild(y.cloneNode(false))}var al=z.style;al.width=ac;al.height=am;if(L){var u=L[0],t=L[1];var F=Cufon.CSS.color(u.color),D;var R=document.createElement("cvml:shadow");R.on="t";R.color=F.color;R.offset=u.offX+","+u.offY;if(t){D=Cufon.CSS.color(t.color);R.type="double";R.color2=D.color;R.offset2=t.offX+","+t.offY}R.opacity=F.opacity||(D&&D.opacity)||1;z.appendChild(R)}W+=P[ah++]}var Q=z.nextSibling,w,E;if(G.forceHitArea){if(!Q){Q=document.createElement("cvml:rect");Q.stroked="f";Q.className="cufon-vml-cover";w=document.createElement("cvml:fill");w.opacity=0;Q.appendChild(w);r.appendChild(Q)}E=Q.style;E.width=ac;E.height=am}else{if(Q){r.removeChild(Q)}}ap.width=Math.max(Math.ceil(q.convert(h*T)),0);if(g){var U=ad.computedYAdjust;if(U===undefined){var I=ad.get("lineHeight");if(I=="normal"){I="1em"}else{if(!isNaN(I)){I+="em"}}ad.computedYAdjust=U=0.5*(a(ak,I)-parseFloat(ap.height))}if(U){ap.marginTop=Math.ceil(U)+"px";ap.marginBottom=U+"px"}}return C}})());

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

jQuery(document).ready(function() {
Cufon.replace('#blog-title,.postleft h2,.title h2', { fontFamily: 'Liberation Serif' });

});

//]]>
</script>


<style type="text/css">
#slidearea{
height: 250px;
overflow: hidden;
position: relative;
width:670px;
margin-bottom:10px;
background:#373737;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
float:left;
display:inline;
}

#gallerycover{
overflow: hidden;
margin:15px ;
height: 220px;
}

.mygallery{
overflow: hidden;
position:relative;

}

.mytext img{
position:absolute;
left:0px;
top:0px;
width:635px;
height:220px;

}

.mytext a img {
border:none;
}

.mytext{
position:relative;
width:635px;
height: 220px;
float:left;
display:inline;
float:left;
color:#c4c4c4;
background:#4F4B40;
border:1px solid #CFC4A8;
}

.inpost{
position:absolute;
bottom:10px;
left:10px;
width:620px;
background:url(http://2.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/S7vsC69pSuI/AAAAAAAAA5k/4HH41BzX3lo/trans.png);
}

.inpost p{
margin:5px;
font-size:12px;
font-family:"Segoe UI";,Calibri,"Myriad Pro",Myriad,"Trebuchet MS";,Helvetica,Arial,sans-serif;
}

.mytext h2 {
padding:5px 10px;
color:#fff;
font-size: 16px ;

}

.mytext h2 a:link,.mytext h2 a:visited{
color:#e9dbd5;
}
</style>

4) Πατήστε "Αποθήκευση" και στην συνέχεια πηγαίνετε Σχεδίαση => Προσθήκη gadget => HTML/Javascript και βάζετε τον παρακάτω κώδικα:

<script type="text/javascript">
var $jx = jQuery.noConflict();
$jx(function() {
$jx(".mygallery").jCarouselLite({
btnNext: ".nextb",
btnPrev: ".prevb",
visible: 1,
speed: 1500,
auto:5000,
mouseWheel: true,
easing: "backout"

});

});
</script>

<div id="slidearea">
<div id="gallerycover">
<div class="mygallery">

<ul>

<!-- Slide-1 Code Start -->
<li>
<div class="mytext">
<a href="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ">
<img src="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ" alt=""/>
</a>
<div class="inpost">
<p>ΕΔΩ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ [...] </p>
</div>
</div>
</li>
<!-- Slide-1 Code End -->


<!-- Slide-2 Code Start -->
<li>
<div class="mytext">
<a href="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ">
<img src="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ" alt=""/>
</a>
<div class="inpost">
<p>ΕΔΩ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ [...] </p>
</div>
</div>
</li>
<!-- Slide-2 Code End -->


<!-- Slide-3 Code Start -->
<li>
<div class="mytext">
<a href="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ">
<img src="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ" alt=""/>
</a>
<div class="inpost">
<p>ΕΔΩ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ [...] </p>
</div>
</div>
</li>
<!-- Slide-3 Code End -->


<!-- Slide-4 Code Start -->
<li>
<div class="mytext">
<a href="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ">
<img src="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ" alt=""/>
</a>
<div class="inpost">
<p>ΕΔΩ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ [...] </p>
</div>
</div>
</li>
<!-- Slide-4 Code End -->


<!-- Slide-5 Code Start -->
<li>
<div class="mytext">
<a href="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ">
<img src="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ" alt=""/>
</a>
<div class="inpost">
<p>ΕΔΩ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ [...] </p>
</div>
</div>
</li>
<!-- Slide-5 Code End -->


<!-- Slide-6 Code Start -->
<li>
<div class="mytext">
<a href="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ">
<img src="ΕΔΩ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ" alt=""/>
</a>
<div class="inpost">
<p>ΕΔΩ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ [...] </p>
</div>
</div>
</li>
<!-- Slide-6 Code End -->

</ul>

<div class="clear"></div>

</div>
</div>
</div>

<div class="clear"></div>


5) Αντικαταστείστε στον δεύτερο κώδικα τα σημεία που έχουμε επισημάνει με κόκκινο χρώμα δίνοντας τους συνδέσμους από τις αναρτήσεις που θα θέλατε να προβάλει το slide καθώς επίσης τους συνδέσμους από τις εικόνες και δείγμα από τις περιγραφές τους...
6) Αποθηκεύστε και το Slide σας είναι έτοιμο....
Ίσως να σου αρέσουν και αυτά:


20 Σχόλια...Αφήστε το δικό σας.:

giorgos είπε...

υποτιθεστω οτι πρόκειται για ένα π.χ. κοινωνικό μπλογκ. και ανεβαίνουν πολλά θέματα κάθε μέρα;; πρέπει να αλλάζουμε τις αναρτήσεις μέσα από το gadget στη σχεδίαση; δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος;

magakos είπε...

Όχι...Όλα τα slider από εκεί αλλάζουν αναρτήσεις.

giorgos είπε...

malista...
kai kati allo! an theloyme p.x. idoioy styl slide apla me mia diafora na exei aristera + deksia velakia gia na metakineisai xeirokinita apo to ena simantiko neo sto allo?

i akoma kalitera kati san to cosmo.gr pou exei apo dipla mikrografies?

an eisai psagmenos s auta ok alla kai etsi einai wraio s eyxaristw

magakos είπε...

Γιώργο υπάρχουν πάρα πολλά slides με διάφορα χαρακτηριστικά....
Δεν μπορώ να κάνω οδηγούς για όλα γιατί είναι αρκετά χρονοβόρο.
Ίσως στο μέλλον να προσθέσω 1-2 slides ακόμη άλλα για την ώρα η ροή της σελίδας πρέπει να συνεχιστεί με εφαρμογές που είναι και το κύριο θέμα της...

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει τρόπος να μπαίνουν αυτόματα οι τελευταιες αναρτήσεις? (εδώ και πολλές μέρες σου έστειλα e-mail για να ανταλλάξουμε banner όμως δεν πήρα απάντηση...θα με βρεις εδώ αν θέλεις http://geoleon.blogspot.com/)

magakos είπε...

Σου είπα και πιο πάνω πως δεν γίνεται κάτι τέτοιο με αυτά τα slides...
Σχετικά με την ανταλλαγή Banner δεν μου ήρθε κάποιο email...
Σου πέρασα τώρα το banner σου ΕΔΩ
Δικά μου banner μπορείς να βρεις και να διαλέξεις από ΕΔΩ

Ανώνυμος είπε...

οκ....με την ανταλλαγή δες εδώ:http://geoleon.blogspot.com/p/banner.html

(τσέκαρε τη φόρμα του e-mail σου μήπως κάτι δεν δουλεύει σωστά, γιατί από εκεί στο έστειλα)

giorgos είπε...

@magakos
ennoeitai πως δε θα κανεις για το καθενα ξεχωριστα.
απλα ηθελα να ρωτήσω με τον ίδιο τρόπο αλλάζουμε και τα άλλα slides p.x. auta me deksia aristera velakia?

magakos είπε...

Πάνω κάτω την ίδια διαδικασία ακολουθείς...

OLYMPIAKOS είπε...

re file exo problima me to blog mou
as me boithisei kapoios
to facebook profil
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002130740076
as me kanei kapoios-a add gia boithia

OLYMPIAKOS είπε...

file otan pao na to apothikeyso
koita ti mou leei
Βρέθηκαν περισσότερα γραφικά στοιχεία με αναγνωριστικό: HTML6. Τα αναγνωριστικά γραφικών στοιχείων πρέπει να είναι μοναδικά.
ti prepei na kano?

magakos είπε...

Δεν υπάρχει πρόβλημα στο slide....Χιλιοδοκιμασμένο είναι.
Κάνεις λάθος στον κώδικα που αντιγράφεις προφανώς...
Δες μήπως κατά την αντιγραφή του κώδικα παίρνεις πρόσθετα στοιχεία...
Ζήτησε από κάποιον φίλο σου να σε βοηθήσει λίγο αν δεν τα καταφέρνεις...Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο φίλε μου.

apostolos είπε...

Φιλε μου δεν ξερω τι εχω σβησει απο το προτυπο μου και δεν παιζει κανενα slider και φυσικα ουτε κι αυτο.Ενω τα εμφανιζει δεν αλλαζουν οι εικονες.Αν μπορεις να με βοηθησεις: http://mybet-room.blogspot.com/

Ανώνυμος είπε...

βαλε αδερφε και κανενα demo να ξερουμε τι ειναι το καθενα,και αν μας κανει τελικα !!!

teo karapanos είπε...

leitourgei epitelous vrhka ena pou na leitourgei mhpws 3erete an mporwna valw na dixnei perissoteres anarthseis kai na alla3w megethos???

teo karapanos είπε...

ta vrhka kai ta dio . . .

TeKNiK ceramica design είπε...

γίνετε και αυτόματα δες... http://teknikceramicadesign.blogspot.gr/ στο τέλος

dim είπε...

δυστυχώς δεν δουλεύει!Μπαίνουν μόνο τα σχόλια ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ!

magakos είπε...

Δουλεύει κανονικά φίλε dim....Δες το demo που φτιάξαμε.
http://greek-testing.blogspot.gr

magakos είπε...

Φίλε TeKNiK ceramica design το slider που παρουσιάζουμε δεν έχει κάποια σχέση με το δικό σου....
Slider για blog υπάρχουν δεκάδες και το freeware-tools απλά παρουσίασε ένα από αυτά!

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε ανώνυμα ή επώνυμα το σχόλιό σας (θετικό-αρνητικό) για αυτό το post ή απλά εκφράστε σχετικές απορίες σας...

@Από 19/09/2011 σχόλια που θα γράφονται με Greeklish θα διαγράφονται...

HTML tags που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Έντονη γραφή
Πλάγια γραφή
Εικόνα
Κυλιόμενο κείμενο
Σύνδεσμος
Χρωματισμός Κειμένου (Αντικαταστήστε το red με # και τον κωδικό χρώματος που θέλετε)

 
Ανακοίνωση: Επισκεφτείτε και κάντε εγγραφή τώρα στο Forum της σελίδας μας...Προγράμματα - Blogger tips - Τεχνολογικά νέα και πολλά άλλα σας περιμένουν.